Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym "Ogrody Ziołowe" (zwanym dalej "Sklepem"), działającym pod adresem www.ogrodyziolowe.pl.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Produktem są sadzonki żywych roślin, w doniczkach produkcyjnych.
 3. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest podmiot Ogrody Ziołowe Michał Dewódzki, z siedzibą w: Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 100. NIP: 896-141-08-90.
 4. Jako rolnicy ryczałtowi jesteśmy zwolnieni z podatku od towarów i usług (Art.43 ust.1, pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).
   
§ 2. Składanie i realizacja zamówień
 
 1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Ceny produktów podane są w polskich złotych (brutto) i nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia w Sklepie jest skompletowanie minumum 6 dowolnych  zamawianych produktów w "koszyku" i podanie prawdziwych danych osobowych oraz kontaktowych w formularzu zamówienia.
 4. Dopuszcza się składanie zamówień poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia spowodowanej chwilowym brakiem towaru lub inną przyczyną, Sklep poinformuje o tym zamawiającego drogą e-mailową lub telefonicznie. Zamawiający ma prawo w takim wypadku zrezygnować z zamówienia lub zgodzić się na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub zachodzi podejrzenie co do ich rzetelności, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością.
 7. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki, obliczany odpowiednio dla wielkości zamówienia oraz metody płatności.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 20 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem, lub od wysłania zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Wyjątek stanowi przedsprzedaż, gdzie termin pierwszej wysyłki jest zamieszczany na stronie głównej sklepu.
 9. Czas dostawy przesyłki wynosi ok. 1-2 dni robocze. Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do czwartku.
 10. Rachunek uproszczony wystawiamy na życzenie zamawiającego. Zamawiający powinien taką prośbę zamieścić w komentarzu do zamówienia. Rachunek jest wysyłany w paczce z ziołami.
 11. Sadzonki ziół zakupione podczas sezonowej przedsprzedaży będą wysyłane na początku kwietnia 2020 roku przy uwzględnieniu kolejności złożonych zamówień. Wysyłka może być opóźniona z uwagi na niekorzystne dla roślin warunki atmosferyczne (przedłużający się okres mrozów). Zamówienie złożone w okresie przedsprzedaży nie może zostać zmodyfikowane przez Zamawiającego (dotyczy zamówień złożonych do wyczerpania zapasów przedsprzedażowych). Zamawiający ma możliwość wglądu w status zamówienia (opcja monitorowania w panelu Klienta w witrynie sklepu ogrodyziolowe.pl oraz za pośrednictwem poczty mailowej w postaci mailingu aktualizującego status).
§ 3. Reklamacje i zwroty
 
 1. Zamawiający, będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

  Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia. Rośliny jako towar, który może ulec szybkiemu zepsuciu, nie podlegają możliwości zwrotu.

  Podstawa prawna:

  Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, zamawiający zobowiązany jest do zwrotu przesyłki nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot następuje na koszt zamawiającego.
 3. Zamawiający ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową. W tym celu powinien poinformować Sklep, załączając szczegółowy opis problemu.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy, lub, jeśli jest to niemożliwe, zwrot zapłaconej kwoty.
   
§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik rejestrując się w Sklepie oraz składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu określony w §1 pkt.3.
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem korespondencji pocztowej pod adresem: Ogrody Ziołowe Michał Dewódzki, ul. Ogrodowa 100, 55-040 Bielany Wrocławskie; korespondencji mailowej pod adresem: michal@ogrodyziolowe.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 790 770 570.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy ze Sklepem i tym samym realizacji zamówienia. Brak ww. zgody uniemożliwia skorzystanie z oferty Sklepu. 
 5. Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy Sprzedaży; rozpatrzenie reklamacji; świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie ogrodyziolowe.pl, działania marketingowo-informacyjne prowadzone wyłącznie przez Administratora Sklepu.
 6. Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; adres mailowy; numer telefonu; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). Do realizacji zamówień z odbiorem osobistym nie jest wymagany adres dostawy. W przypadku gdy Zamawiający nie jest osobą fizyczną, Sklep może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Zamawiającego.
 7. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest podmiot Ogrody Ziołowe Michał Dewódzki, a także partnerzy i podmioty współpracujące ze Sklepem, to jest:
  – firmy kurierskie realizujące dostawę zamówionych roślin;
  – podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub dokonane kartą płatniczą.
  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych, w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
  - przetwarzane zgodnie z prawem; 
  - zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
  - przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; 
  - przetwarzane w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 9. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych - ma prawo wglądu do swoich danych, korekty, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych. 

§ 5. Postanowienia końcowe
 
 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu.
 2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie Sklepu.
 3. Wszelkie spory wynikające z transakcji pomiędzy Sklepem a zamawiającym, bedą rozstrzygnięte przed sądem właściwym.